ŞİRKET PROFİLİ

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Adres: Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:2 34427 Fındıklı İstanbul
Telefon: 0 212 334 50 20
Faks: 0 212 334 50 27
E-mail: gyo@tskb.com.tr

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak  kişisel verilerinizin korunmasını kapsayan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimizle sözlü, yazılı olarak veya elektronik ortamda paylaşanların kişisel verilerini işleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel verileriniz; Şirketimizin sizinle iletişime geçebilmesi, Şirketimiz hizmetlerinin sunulabilmesi, Şirketimiz tarafından hizmet alınabilmesi, şirketimizle akdedilen sözleşmelerin yerine getirilmesi, Şirketimize iş başvurusu yapılabilmesi, dilek ve önerilerde bulunulabilmesi, işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin elde edilmesi, öngörülen işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu diğer ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyum sağlamak, SPK ve diğer resmi kurumlar tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve diğer yükümlülüklerine uymak ve Şirketin ürün ve hizmetlerini sunabilmek amacı ile anılan hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Bu kapsamda, kişisel verileriniz ilgili Şirket çalışanlarına, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, mahkemeler, icra daireleri ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunen açıkça yetkili kılınan kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine yukarıda belirtilen amaçlarla aktarılabilir.

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.